Monthly Archives: July 2017

Komisioni për Auditim të Brendshëm i KRM “Pastërtia” Sh. A.Ferizaj, anulon konkursinpër pozitën: Zyrtar për Auditim të Brendshëm me nr. te protokolit 1542, i publikuar me datë 04.07.2017. Konkursi është anuluar duke u bazuar në Nenin 5 pika 2 të Udhëzimit Administrativ Nr. 1412011, për rregullimin e procedurave për themelimin e marredhënies së punës në sektorin publik. Nga aplikuesit kerkojmë mirkuptim. NJOFTIM-PËR-ANULIM-TË-KONKURSIT

     REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO                Kompania Regjionale e Mbeturinave/ Regional waste Company/ Regionalna Kompanija za Uklanjanja Otpada KRM ”PASTËRTIA” SH.A .- FERIZAJ Rr. “Enver Topalli” Nr. 47 Ferizaj Tel. 0290/325-025 Komisioni për Auditim të Brendshëm i KRM”Pastërtia”Sh.A.Ferizaj, në mbledhjen e mbajtur me datë 28.06.2017, bazuar në Nenin 21.1 të Ligjit për Ndërmarrjet Publike Nr.03/L-087 dhe Nenin 13 të Ligjit Nr.04/L-111 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, merr vendim të shpallë: KONKURS   Titulli i pozitës: Zyrtar për Auditim të Brendshëm në KRM ”Pastërtia” Sh.A. Ferizaj. Raportimi: Komisionit për Auditim të Brendshëm në KRM ”Pastërtia” Sh.A. Ferizaj. Pozita: Zyrtar për Auditim të Brendshëm emërohet nga Komisioni për Auditim të Brendshëm i KRM ”Pastërtia” Sh.A. Ferizaj me mandat tre vjeçar. Koeficienti: Kompensimin e Zyrtarit për Auditim të Brendshëm e përcakton Bordi i Drejtorëve të KRM ”Pastërtia” Sh.A.Ferizaj. Vendi i Punës: KRM ”Pastërtia” Sh.A.  Rr.…

Read more

3/3