Furnizimi me dru per ngrohje per nevojat e KRM”Pastërtia”sh.a.-Ferizaj