KONKURS

KONKURS

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO            

    Kompania Regjionale e Mbeturinave/ Regional ëaste Company/ Regionalna Kompanija za Uklanjanja Otpada

KRM ”PASTËRTIA” SH.A .- FERIZAJ

Rr. “Enver Topalli” Nr. 47 Tel. 0290/327-406, 0290/325-025

 

Kryeshefi Ekzekutiv i KRM”Pastërtia”sh.a. Ferizaj në bazë të Statutit të kompanis Neni 16, Ligjit të Punës nr.03/L-212 Neni 8 dhe 10 pika 2.2   shpallë këtë:

 

K O N K U R S

Për vende të punës:

  1. Një (1) Arkatarë-e,     Njësia Kaçanik
  2. Një (1) Inkasant,         Njësia Ferizaj
  3. Një (1) Punëtor Fizik, Njësia Ferizaj

Dokumentet e nevojshme:

  1. Kërkesën për punësim
  2. Ekstraktin e lindjes
  3. Dëshmia e kualifikimit shkollor
  4. Çertifikata që nuk jeni nën hetime

Përshkrimi i vendit të punës:

Arkatarë-e: Bënë inkasimin e mjeteve nga shfrytëzuesit sipas vërejtjeve dhe specifikacionit mbi ngarkesën me fletëpagesë,përcjellë dhe evidenton kërkesat dhe ankesat nga shfrytëzuesit e shërbimeve dhe bashkëpunon me departamentet, menaxherët dhe shërbimet në ndërmarrje, në funksion të furnizimit te shfrytezuesve me sherbime,paraqet raportet mujore mbi kerkesat dhe punën nga rrethveprimi i sherbimit.

Kandidatët duhet të kenë të përfunduar shkollën e mesme.

 

Inkasant: Bënë inkasimin e mjeteve në bazë të faturave me të cilat ngarkohet materialisht, bënë zbulimin- regjistrimin me kohë të sipërfaqeve të reja dhe të paregjistruara dhe përcjell ndryshimet apo ndërrimet e sipërfaqeve dhe ndryshimet tjera të nevojshme në sektorin e amvisëris respektivisht komercial duke e nojftuar shërbimin e faturimit.

Kandidatët duhet të kenë të përfunduar shkollën e mesme.

Punëtor Fizik: Kryen të gjitha punët në mbledhjen dhe ngarkimin e mbeturinave, është përgjegjës për përdorimin e kujdesshëm të kantonierëve, zbrazjen e tyre dhe pastrimin e lokacionit rreth tyre.

Vlerësimi dhe intervista do të bëhen pas përfundimit të afatit për aplikim

Lartësia e pagës përcaktohet në harmoni me poltikat e kompanisë, kandidatët e interesuar mund të dorëzojnë aplikacionin në ndërtesën e kompanisë Rr.”Enver Topalli” nr.47 Ferizaj.

Kontakti tel. 0290/ 325-025

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit në  njërën nga gazetat ditore, duke filluar nga data e publikimit më 30.09.2016 gjer më datën 14.10.2016 ora 16:00  që konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së konkursit.