FURNIZIMI ME DRU ZJARRI PËR NGROHJE PER NEVOJAT E KRM”PASTËRTIA”sh.a.-FERIZAJ