Furnizimi me material per zyre për nevojat e KRM”Pastërtia”Sh.A.-Ferizaj