Furnizimi me paisje kompjuterike për nevojat e KRM”Pastërtia”Sh.A.-Ferizaj