Sigurimi i automjeteve të KRM”Pastërtia”sh.a.-Ferizaj