Mirëmbajtja e automjeteve të KRM”Pastërtia”Sh.A.-Ferizaj1