Furnizimi me inventarë për nevojat e KRM”Pastërtia”sh.a.-Ferizaj