Monthly Archives: February 2015

Bordi i Drejtorëve të KRM “Pastërtia” më datën 27.02.2015 mbajti mbledhjen e rregulltë. Mbledhja kishte këtë rend dite: 1.Hapja e mbledhjes 2.Mungesat dhe arsyet e anëtarve të Bordit të Drejtorëve 3.Miratimi i proçesverbalit nga mbledhjet e kaluar 4.Shqyrtimi i Raportit vjetor/2014 5.Raporti i përgjithshëm i Kryeshefit Ekzekutiv 6.Marrja e Vendimit për shpalljen e konkursit për Zyrtar për financa dhe buxhet të KRM”Pastërtia”sh.a Ferizaj 7.Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të Biznesit të kompanisë /2015-2017 8.Të ndryshme Gjatë kësaj mbledhje u shqyrtuan të gjitha pikat e rendit të ditës megjithatë hapsirë më të gjerë kohore i`u dha Kryeshefit Ekzekutiv i cili raportoi para Bordit për gjendjen e kompanisë dhe vështirësitë e saj : Kryeshefi Ekzekutiv raportoi per një varg takimesh që ka pasur me qëllim të përmirësimit të gjendjes së kompanisë si dhe për kërkesën e cila i është e drejtuar MZHE-së për shumën e pashpenzuar të mjeteve nga granti i qeverisë…

Read more

Njoftimi ne Gjuhen Shqipe Njoftimi ne gjuhen Serbo-Kroate

Njoftimi ne Gjuhen Shqipe Njoftimi ne gjuhen Serbo-Kroate

Njoftimi ne Gjuhen Shqipe Njoftimi ne gjuhen Serbo-Kroate

4/4