Furnizimi me kripë industrial për nevojat e KRM”Pastërtia”sh.a.-Ferizaj