Ndonjë Pyetje ? info@pastertia.com
+383 (0) 290 325 025

KONKURS

Pozita e punës: Një (1)  Zyrtar i/e Lartë për Financa dhe Thesar. Bordi i Drejtorëve i KRM ”Pastërtia” Sh.A. Ferizaj, duke...

Rezultatete përfundimtare të konkursit për K.E. të KRM-së

Kandidatët që kanë konkuruar për vendin e punës sipas konkursit Nr-2235/21 të dates 06.05.2021, iu kanë nënshtruar testit me shkrim...

Rezultati i testit me shkrim për pozitën e Kryeshefit Ekzekutiv

Rezultatet e testit me shkrim, pér pozitén e Kryeshefit Ekzekutiv t’KRM “Pastértia” Sh.A Ferizaj, mund t’i gjeni n’ formatin PDF.

Konkurs pë Kryeshef Ekzekutiv

Numri i referencës së pozitis së punës: 2235 /21Titulli i pozitës: Kryeshef Ekzekutiv ne KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj.Raportimi: Bordit te...

KONKURS PËR PUNË – Njësia në Kaçanik

Duke u bazuar në Ligjin e Punës Nr. 03/L-212, Neni 8.1, Udhëzimin Administrativ të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale...

Konkurs

Mbështetur në nenin 8, 10 paragrafi 2.2 të Ligjit të Punës Nr.03/L-121, Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të...

Vendim

Vendim për përzgjedhjen e kandidatëve që kanë arritur më së shumti pikë. Për më shumë informacione shih tabelën e ngarkuar...

Njoftim

Publikimi i rezultatëve të testit me shkrim dhe intervistës verbale *(shih në tabelen e ngarkuar si PDF)

KONKURS

KONKURS

Vendim për pozitën Zëvendës Kryeshef në ndërrmarjen “PASTERTIA” sh.a

NJOFTIM PËR ANULIM TË KONKURSIT

NJOFTIM PËR ANULIM TË KONKURSIT

Komisioni përzgjedhës për pozitën Zyrtar për Auditim të Brendshëm në KRM”Pastërtia” Sh.A.Ferizaj, më datën 13.10.2020, pas shqyrtimit të dokumenteve-aplikacioneve të...