• 0290-325-025
  • info@pastertia.com
  • Ferizaj, Kosove
Njoftim për intervistë me shkrim

Njoftim për intervistë me shkrim

Komisioni intervistues njofton kandidatët të cilët kanë plotësuar kushtet në bazë të konkursit me nr. 4922 të datës 21.10.2022 në KRM “Pastërtia” SH.A Ferizaj, se intervista me shkrim do të mbahet me datë 21.11.2022 në sallëllën e KRM “Pastërtia” SH.A Ferizaj, Rr. Enver Topalli nr.42, sipas këtij orari:

Menaxher i Shitjes – ora 09:00;
Zv. Menaxher i Shitjes – ora 10:00;
Zyrtar për Burime Njerëzore – ora 11:00;
Kontroll Tereni – ora 11:00;
Furnizues – ora 13:15;
Arkatare – ora 13:15;
Faturist/e – ora 13:15;
Vozitës me kat. “C” – ora 14:00;
Punëtor Fizik – ora 14:00.

KONKURS

KONKURS

Kryeshefi Ekzekutiv i KRM “Pastërtia” Sh.A.Ferizaj bazuar në Nenet 8, 10 paragrafi 2.2 të Ligjit të Punës Nr.03/L-121, Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik dhe Nenin 16 të Statutit të Kompanisë shpall: K O N K U R S Për vende të punës: Nr.Referencës Pozita Vend i lirë/Zëvendësim Nr.  Pozitav Njësia 1/4933/22 Menaxher i…

Rezultatete përfundimtare të konkursit për K.E. të KRM-së

Rezultatete përfundimtare të konkursit për K.E. të KRM-së

Kandidatët që kanë konkuruar për vendin e punës sipas konkursit Nr-2235/21 të dates 06.05.2021, iu kanë nënshtruar testit me shkrim më datë 26.05.2021, ndërsa me datë 31.05.2021 iu kanë nënshtruar intervistës verbale për pozitën: Kryeshef Ekzekutiv në KRM  “Pastërtia” Sh.A Ferizaj, kanë arriturr  zultatet si në vijim: Pozita –KRYESHEF EKZEKUTIV  / Sipas Konkursit Nr-2235/21 Kandidatët Rezultatet e arritura në Testin…

Konkurs pë Kryeshef Ekzekutiv

Konkurs pë Kryeshef Ekzekutiv

Numri i referencës së pozitis së punës: 2235 /21Titulli i pozitës: Kryeshef Ekzekutiv ne KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj.Raportimi: Bordit te Dre.ibreve te KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj.Pozita: Kryeshefi Ekzekutiv emërohet nga Bordi i Drejtorëve të KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj me mandat tre vjeçar.Koeficienti: Kompensimin e Kryeshefit Ekzekutiv e përcakton Bordi i Drejtoreve të KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj.Vendi i Punës: KRM “Pastërtia…

KONKURS PËR PUNË – Njësia në Kaçanik

KONKURS PËR PUNË – Njësia në Kaçanik

Duke u bazuar në Ligjin e Punës Nr. 03/L-212, Neni 8.1, Udhëzimin Administrativ të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale Nr. 07/2017 dhe Rregulloren mbi Sistematizimin e Punëve dhe  Detyrave të Punës të KRM Pastërtia ShA Ferizaj, Kryeshefi Ekzekutiv i KRM Pastërtia ShA Ferizaj, shpallë: K O N K U R S Për vende të punës: Nr. i referencës se…