Ndonjë Pyetje ? info@pastertia.com
+383 (0) 290 325 025

KONKURS

Pozita e punës: Dy (2) Mekanik                                                                               Kryeshefi Ekzekutiv i KRM “Pastërtia” Sh.A.Ferizaj bazuar në Nenet 8, 10 paragrafi 2.2...

Rezultatete përfundimtare të konkursit për K.E. të KRM-së

Kandidatët që kanë konkuruar për vendin e punës sipas konkursit Nr-2235/21 të dates 06.05.2021, iu kanë nënshtruar testit me shkrim...

Rezultati i testit me shkrim për pozitën e Kryeshefit Ekzekutiv

Rezultatet e testit me shkrim, pér pozitén e Kryeshefit Ekzekutiv t’KRM “Pastértia” Sh.A Ferizaj, mund t’i gjeni n’ formatin PDF.

KONKURS PËR PUNË – Njësia në Kaçanik

Duke u bazuar në Ligjin e Punës Nr. 03/L-212, Neni 8.1, Udhëzimin Administrativ të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale...

Publikimi i rezultatit të intervistës verbale dhe asaj me shkrim

Publikimi i rezultatit të intervistës verbale dhe asaj me shkrim

Njoftim i rezultatit të intervistave verbale dhe ato me shkrim

Njoftim i rezultatit të intervistave verbale dhe ato me shkrim

Njoftim: Për intervistë verbale

Komisioni intervistues njofton kandidatët e më poshtë shënuar të cilët kanë arritur të kalojnë testin me shkrim për vendin e...