Ndonjë Pyetje ? info@pastertia.com
+383 (0) 290 325 025

KONKURS PËR PUNË – Njësia në Kaçanik

Duke u bazuar në Ligjin e Punës Nr. 03/L-212, Neni 8.1, Udhëzimin Administrativ të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale...

Publikimi i rezultatit të intervistës verbale dhe asaj me shkrim

Publikimi i rezultatit të intervistës verbale dhe asaj me shkrim

Njoftim i rezultatit të intervistave verbale dhe ato me shkrim

Njoftim i rezultatit të intervistave verbale dhe ato me shkrim

Njoftim: Për intervistë verbale

Komisioni intervistues njofton kandidatët e më poshtë shënuar të cilët kanë arritur të kalojnë testin me shkrim për vendin e...