Ndonjë Pyetje ? info@pastertia.com
+383 (0) 290 325 025

Posts by krmpastertia

Rezultatete përfundimtare të konkursit për K.E. të KRM-së

Kandidatët që kanë konkuruar për vendin e punës sipas konkursit Nr-2235/21 të dates 06.05.2021, iu kanë nënshtruar testit me shkrim...

Konkurs pë Kryeshef Ekzekutiv

Numri i referencës së pozitis së punës: 2235 /21Titulli i pozitës: Kryeshef Ekzekutiv ne KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj.Raportimi: Bordit te...

KONKURS PËR PUNË – Njësia në Kaçanik

Duke u bazuar në Ligjin e Punës Nr. 03/L-212, Neni 8.1, Udhëzimin Administrativ të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale...

Publikimi i rezultatit të intervistës verbale dhe asaj me shkrim

Publikimi i rezultatit të intervistës verbale dhe asaj me shkrim

Konkurs

Mbështetur në nenin 8, 10 paragrafi 2.2 të Ligjit të Punës Nr.03/L-121, Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të...

Vendim

Vendim për përzgjedhjen e kandidatëve që kanë arritur më së shumti pikë. Për më shumë informacione shih tabelën e ngarkuar...

Njoftim

Publikimi i rezultatëve të testit me shkrim dhe intervistës verbale *(shih në tabelen e ngarkuar si PDF)