Ndonjë Pyetje ? info@pastertia.com
+383 (0) 290 325 025

Konkurs

Mbështetur në nenin 8, 10 paragrafi 2.2 të Ligjit të Punës Nr.03/L-121, Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të...

Vendim

Vendim për përzgjedhjen e kandidatëve që kanë arritur më së shumti pikë. Për më shumë informacione shih tabelën e ngarkuar...

Njoftim

Publikimi i rezultatëve të testit me shkrim dhe intervistës verbale *(shih në tabelen e ngarkuar si PDF)

KONKURS

KONKURS

Vendim për pozitën Zëvendës Kryeshef në ndërrmarjen “PASTERTIA” sh.a